The Tribe

AFI FEST: The Premiere of The Tribe - Hollywood (November 7, 2014)


Myroslav Slaboshpytskiy, Yana Novikova - Hollywood (November 7, 2014

Myroslav Slaboshpytskiy, Yana Novikova

Myroslav Slaboshpytskiy - Hollywood (November 7, 2014

Myroslav Slaboshpytskiy

Yana Novikova - Hollywood (November 7, 2014

Yana Novikova

Still from The Tribe
THE TRIBE (PLEMYA)
(2014 Ukraine | 132 mins)
Directed By: Myroslav Slaboshpytskiy
Producers: Valentin Vasyanovych, Iya Myslytska
Screenwriters: Myroslav Slaboshpytskiy
Cinematographer: Valentin Vasyanovych
Production Designer: Vlad Odudenko
Editor:: Valentin Vasyanovych
Cast: Grigoriy Fesenko, Yana Novikova


THE TRIBE won the VIZIO Visionary Special Jury Award at the AFI Fest.


Related Links
Watch the trailer
The Tribe (IMDB)


Front Page